AAZW COACHINGSOVEREENKOMST

Dit document legt het kader vast waarbinnen OrientaEuro bvba (OE) jou als garantiepartner van Actiris coacht.

OE biedt in partnerschap met Actiris zogenaamde "Ateliers Actief Zoeken naar Werk" (AAZW) aan.

Deze individuele coaching wordt in het Frans gegeven en kan, op verzoek, ook activiteiten bevatten in het Nederlands en het Engels, of in om het even welke taal die onze jobcoaches kennen.

Wat is een jobcoach?
Je jobcoach geeft je gepersonaliseerde coaching op maat in een-op-een sessies die op jouw vragen en noden zijn afgestemd.

Tijdens deze sessie krijg je de gelegenheid om:

 • Een persoonlijk en professioneel beoordeling te genieten
 • Een professionele (her)oriëntatie uit te voeren en uw projecten vast te leggen
 • De verschillende kanalen om te solliciteren te leren kennen
 • Een cv en motivatiebrief op te stellen
 • Je voor je sollicitatiegesprekken te bereiden
 • Informatie over psychotechnische tests te verzamelen
 • Je mailbox te creëren en te optimaliseren

1: Situatie

Na je registratie bij Actiris word je systematisch een referent-consulent (RC) toegewezen door Actiris.

Wat is de rol van je referent-consulent (RC)?
Je RC stelt samen met jou een individueel actieplan op met de stappen naar tewerkstelling en coacht je gedurende 12 maanden.

Wil je weten of je al een RC toegewezen gekregen hebt?
Je jobcoach zal je hierover kunnen informeren tijdens je eerste gesprek.

Heb je al een RC?
Je hebt naast de opvolging met je RC recht op regelmatige sessies rond specifieke acties met een jobcoach.

Je hebt er nog geen? Je OrientaEuro jobcoach wordt automatisch je RC als garantiepartner van Actiris. Daardoor heb je dezelfde rechten en plichten tegenover je jobcoach als die die vermeld staan op de Actiris website en in je MyActiris.

2: Doel van de coaching

Het doel van de coaching is om je aan de hand van een compleet programma professioneel te helpen bij het maken van keuzes en van beslissingen nemen in verband met je loopbaan (zie diagram hieronder). Tijdens de coachingsessies zal je concreet je beroepsproject bepalen en/of verduidelijken, basisvaardigheden verwerven (soft skills), technieken en/of tools voor het zoeken naar jobs leren kennen en je voorbereiden op sollicitatiegesprekken. Zo zal je als kandidaat je loopbaan en de arbeidsmarkt beter leren begrijpen, waardoor je een concreter inzicht in je professionele toekomst krijgt.

3: Inzet van OE

OE zet zich in tot professionalisme, integriteit en professionele kennis, maar ook om de best mogelijke ethische methodes en standaarden bij het uitvoeren van zijn missie toe te passen.

OE zet zich in om individuele coachingsessies te organiseren die je toelaten over je loopbaan en je vaardigheden nadenken, maar ook om een loopbaan objectief vast te leggen. De coaching kan leiden tot de ontwikkeling van een actieplan om uw positie op de arbeidsmarkt te versterken en tot een versterking van de instrumenten die worden gebruikt bij alle stappen die nodig zijn voor een kwaliteitsvolle zoektocht naar werk.

Wanneer een sessie door de jobcoach wordt geannuleerd, wordt er meteen een nieuwe afspraak vastgelegd samen met de jobcoach.

Wanneer een sessie door de jobcoach wordt geannuleerd, wordt er meteen een nieuwe afspraak vastgelegd samen met de jobcoach.

Wanneer de jobcoach voor een langere periode onbeschikbaar is, wijst OE je zo snel mogelijk een andere jobcoach toe.
Als onderdeel van de coaching door Actiris worden de acties die je uitvoert met je jobcoach geregistreerd in je individueel actieplan of in je MyActiris-account. Deze acties geven de onderwerpen weer die behandeld zijn in de coachingsessies en de stappen die je neemt, eventuele afspraken die je gemaakt hebt en afwezigheden. OE respecteert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die tijdens de coaching ter sprake komen. De jobcoach respecteert de ethische code van zijn beroep. Je kan op elk moment de verzamelde gegevens en de informatie raadplegen die aan Actiris is doorgegeven in het kader van de coaching.

4: Het engagement van de kandidaat

Als kandidaat engageer je je inspanningen te doen om een job te vinden en die zoektocht als een voltijdse job te beschouwen.

De sessies worden in onderling overleg door jou en je jobcoach gepland. Een sessie eindigt op het afgesproken uur.

Je wordt verzocht je jobcoach in te lichten mocht je vertraging hebben of mocht je niet kunnen deelnemen aan de geplande sessie. Je dient de reden en de duur van je afwezigheid op te geven op basis van Actiris erkende redenen. Als je het tijdstip en de datum van een vastgelegde afspraak wenst te veranderen, is het belangrijk dat je dat minstens 48 uur op voorhand doet, zo wordt de coach beschikbaar voor andere kandidaten.

Je wordt uitgenodigd om je jobcoach eens per maand te contacteren en te informeren over de vooruitgang in je zoektocht naar een job, behalve indien jij en je jobcoach een andere werkwijze zijn overeengekomen. Dit kan per e-mail, telefonisch of tijdens een sessie.

Je wordt verzocht je jobcoach ook in te lichten zodra je één van je doelen op gebied van het zoeken naar werk hebt bereikt (zie artikel 5).

5: Einde van de begeleiding

De coachingovereenkomst eindigt ofwel op het einde van het individuele actieplan of wanneer je één van onderstaande mogelijkheden bereikt hebt:

 • een contract als loontrekkende voor minstens drie maanden;
 • zelfstandige tewerkstelling (zelfstandige in hoofdberoep of als werknemer in het bedrijf of de vzw die je hebt opgericht);
 • opnieuw gaan studeren;
 • een opleiding voor specifieke beroepskwalificaties (minimum 20 uur per week) die drie maanden duurt;
 • een individuele beroepsopleiding (IBO) of een door Actiris, de VDAB en/of Bruxelles Formation erkende stage.

Je coaching eindigt ook als je gedurende drie maanden niet meer bij Actiris geregistreerd bent als werkloze werkzoekende.

OE kan je coaching ook stopzetten als je niet actief deelneemt aan de coachingsessies of als je je ongepast gedraagt.

6: Middelverplichting

De jobcoach heeft een middelverplichting: hij beheert het coachingproces en gebruikt de OE-methiek. Het is jouw taak de oefeningen en je verbintenissen tussen de sessies door uit te voeren. Op die manier draagt iedereen de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Je kan je doel bereiken dankzij je betrokkenheid tijdens het coachingproces. OE kan niet garanderen dat je je professionele objectieven bereikt als resultaat van de coaching aangezien deze niet enkel afhankelijk zijn van OE en jouw inspanningen: andere externe factoren, zoals de arbeidsmarkt, spelen hier ook een rol in.