Begeleidingsovereenkomst AAZW

Dit document bepaalt het kader waarbinnen OrientaEuro bv (OE) u een begeleiding voorstelt. Het verduidelijkt wat beide partijen van elkaar mogen verwachten en garandeert een oprecht engagement.

Noot : "zij" en "haar" impliceren de volledige breedte van genderidentiteiten.

1: Situatie

OE biedt begeleiding aan onder de vorm van 'Ateliers voor het actief zoeken naar werk' (AAZW) in samenwerking met Actiris en met de steun van het Europees Sociaal Fonds. Dit begeleidingscontract AAZW wordt afgesloten voor maximum 12 maanden vanaf vandaag. De sessies vinden plaats in het Nederlands en bevatten ook oefeningen in het Nederlands en het Engels. Coachingsessies vinden plaats op individuele basis.

2: Doel van de begeleiding

Het doel van de begeleiding is om de klant professionele steun te bieden bij haar carrièrekeuzes en -beslissingen als antwoord op haar carrièrevragen via een uitgebreid programma (zie schema hieronder). Tijdens de begeleiding bepaalt en/of verduidelijkt de klant haar beroepstraject, verwerft zij basisvaardigheden (soft skills), ontdekt zij technieken en tools om werk te zoeken, bereidt zij sollicitatiegesprekken voor... Op die manier leert de klant haar carrière en de arbeidsmarkt beter te begrijpen, wat haar een concreter zicht geeft op haar toekomst.

3: Engagement OE

OE verbindt er zich toe professionaliteit, integriteit en een maximum aan professionele kennis te bieden en bovendien steeds rekening te houden met 'best practices' en ethische normen bij de uitvoering van deze overeenkomst.

OE verbindt er zich toe individuele begeleiding te voorzien opdat de klant zich kan toeleggen op nadenken over haar carrière en vaardigheden, en een carrièredoel kan definiëren. De begeleiding kan zowel resulteren in een actieplan om haar positie op de arbeidsmarkt te versterken, als in een betere kennis van de tools gebruikt in elke stap op weg naar kwaliteitsvol werk.

Wanneer de jobcoach een sessie annuleert, stelt zij onmiddellijk een nieuwe afspraak voor.

In geen enkel geval kan de overeenkomst gestopt worden omdat de jobcoach niet beschikbaar is, om welke reden ook (ziekte, ontslag, overmacht). OE vervangt in dit geval de jobcoach zo snel mogelijk.

OE respecteert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die de klant tijdens het proces meedeelt. De jobcoach respecteert de deontologische code van haar beroep. Wanneer de Actirisadviseur de klant contacteert, worden de door haar geplande acties mee opgenomen in de begeleiding en is OE gemachtigd door de klant om Actiris te informeren over de ondernomen acties. De klant kan op elk ogenblik zowel de gegevens inkijken die over haar zijn verzameld tijdens de begeleiding, als de informatie die aan Actiris wordt doorgegeven.

4: Einde van de begeleiding

Dit contract eindigt wanneer het doel van de klant bereikt is. Concreet kan dat betekenen:
- Een contract als loontrekkende of interimaris gedurende minstens 28 opeenvolgende dagen (wel of niet-gesubsidieerd werk, via activering - art. 60, sociale economie, Activa, ... - of niet);
- Zelf werk creëren (zelfstandige in hoofdberoep of loontrekkende in een bedrijf of vzw die zij zelf opricht);
- Zich aansluiten bij een activiteitencoöperatie;
- Weer gaan studeren;
- Een opleiding voor specifieke beroepskwalificaties volgen (minimum 20 uur per week);
- Een IBO of een door Actiris, de VDAB en/of Bruxelles Formation erkende stage starten.

OE kan de overeenkomst ook beëindigen wanneer de klant niet actief meewerkt aan de activiteiten of wanneer haar gedrag onaangepast is.

5: Engagement klant

De klant start de AAZW-begeleiding bij OE vrijwillig.

De klant engageert zich betrokken te zijn bij de begeleiding en haar zoektocht naar werk als een voltijdse baan te beschouwen.

De klant engageert zich om haar jobcoach in te lichten bij vertraging of wanneer zij niet aanwezig kan zijn op de geplande sessies. Zij geeft de duur en een door Actiris erkende reden voor haar afwezigheid op.

De praktische kant van de sessies wordt onderling overeengekomen tussen de jobcoach en de klant. Wanneer de klant het uur of de datum van een afspraak wil wijzigen, moet zij dit minstens 48 uur voordien doen. Elke sessie eindigt op het voorziene uur, ook wanneer de klant te laat was.

De klant engageert zich om minstens 1 maal per maand haar jobcoach te contacteren en in te lichten over haar vorderingen in haar zoektocht naar werk. Zij kan dit doen via e-mail, telefoon of in een persoonlijk gesprek.

De klant engageert zich om haar jobcoach er onmiddellijk van in te lichten wanneer het doel van de begeleiding bereikt is (zie artikel 4).

6: Inspanningsverplichting

De jobcoach heeft een inspanningsverplichting: zij staat in voor het begeleidingsproces en gebruikt de methodologie van OE. De klant kan oefeningen krijgen om tussen de sessies door te maken. Op die manier is zij medeverantwoordelijk. De klant kan haar doel niet bereiken zonder betrokken te zijn bij het begeleidingsproces. OE kan niet garanderen dat de klant haar doel bereikt op basis van de resultaten van de begeleiding. Het resultaat hangt immers niet enkel af van OE en de inzet van de klant: andere externe factoren, zoals de arbeidsmarkt, spelen ook een rol.

7: Additionele “Job Hunting” dienst

OE biedt een extra dienst aan, namelijk "Job Hunting".

Deze dienst werkt parallel met het begeleidingstraject van de kandidaat en zijn eigen zoektocht naar werk, waarbij wordt gezocht naar aanvullende job opportuniteiten.

Deze dienst is gratis en optioneel. De kandidaat kan zijn deelname aan deze dienst op elk moment stopzetten. Het is volledig onafhankelijk van zijn begeleidingstraject met de job coach.

De kandidaat kan zich inschrijven via een formulier die per mail wordt toegestuurd zodra hij met het begeleidingstraject begonnen is en een welomschreven professioneel project bepaald heeft.

De kandidaat is geïnformeerd dat OE zich er niet toe kan verbinden om voor elke kandidaat job opportuniteiten te vinden. Deze extra dienst vervangt niet de inspanningen van de kandidaat om zelf werk te zoeken.