Privacyverklaring
24/05/18

Achtergrond:

OrientaEuro weet dat uw privacy belangrijk is voor u en dat u belang hecht aan hoe uw informatie online gebruikt en gedeeld wordt. We respecteren de privacy van iedereen die onze website bezoekt en verzamelen en gebruiken informatie enkel als dat nuttig is voor u en op een manier die in overeenstemming is met uw rechten en onze wettelijke verplichtingen.

Deze verklaring geldt voor ons gebruik van alle gegevens die we verzameld hebben met betrekking tot uw gebruik van onze website. Lees deze privacyverklaring nauwkeurig na en zorg dat u die begrijpt. Het aanvaarden van onze privacyverklaring gebeurt bij uw eerste bezoek aan onze website. Als u deze privacyverklaring niet aanvaardt of er niet mee akkoord gaat, moet u onmiddellijk stoppen onze website te gebruiken.

1. Definities en interpretatie
In deze verklaring hebben de volgende termen de volgende betekenis:
“Account”
betekent een account die nodig is om toegang te krijgen tot onze website en/of om er bepaalde delen of functies van te gebruiken;
“Cookie”
betekent een klein tekstbestand dat op uw computer of toestel wordt geplaatst door onze website wanneer u bepaalde pagina’s op de website bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van de website gebruikt. U vindt meer details over de cookies die onze website gebruikt onder sectie 11;
“Onze website”
betekent deze website: https://www.orientaeuro.be;
“Wij/Ons/Onze”
betekent OrientaEuro, een bv die in België geregistreerd is onder BE0666.514.219, met als officieel adres: Witte Patersstraat 4 in 1040 Etterbeek, België.

2. Informatie over ons
Onze website, https://www.orientaeuro.be/, is eigendom van en wordt beheerd door OrientaEuro, een bv die in België geregistreerd is onder BE0666.514.219, met als officieel adres: Witte Patersstraat 4 in 1040 Etterbeek, België. Ons btw-nummer is: BE0666.514.219.
Onze functionaris voor gegevensbescherming is Roger Cohen.

3. Toepassingsgebied – Wat omvat deze verklaring?
Deze Privacyverklaring is enkel van toepassing op uw gebruik van onze website. De verklaring is niet van toepassing op websites die gelinkt zijn aan onze website (ongeacht of wij de links voorzien of ze door anderen gedeeld zijn). Wij hebben geen controle over de manier waarop uw gegevens worden verzameld, bewaard of gebruikt door andere websites en wij raden u aan om de privacyverklaring van die andere websites te lezen voor u ze informatie doorgeeft.

4. Welke gegevens verzamelen we?
Bepaalde gegevens worden automatisch verzameld door onze website, andere gegevens worden enkel verzameld wanneer u ze vrijwillig verstrekt en ermee akkoord gaat dat wij ze gebruiken voor de doeleinden beschreven onder sectie 5. Afhankelijk van hoe u onze website gebruikt, kunnen we de volgende gegevens of een deel ervan verzamelen: naam, firmanaam, functie, beroep, contactinformatie, zoals e-mailadres en telefoonnummer, postcode, IP-adres (wordt automatisch bijgehouden), type en versie van de gebruikte webbrowser (wordt automatisch bijgehouden), besturingssysteem (wordt automatisch bijgehouden), een lijst van internetadressen beginnende met een referentiewebsite, uw activiteiten op onze website en de website die u nadien bezoekt (wordt automatisch bijgehouden). We kunnen ook persoonlijker informatie verzamelen die relevant is om u producten en diensten aan te bieden die op uw noden zijn afgestemd (bv. informatie over uw professionele achtergrond en situatie, voorkeuren qua locatie voor uw loopbaanbegeleidingssessies enz.)

5. Hoe gebruiken we uw gegevens?
Alle persoonlijke gegevens worden veilig bewaard volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-richtlijn 2016/679 GDPR). U vindt meer details over de beveiliging onder sectie 6.

Wij gebruiken uw gegevens om u de meest geschikte producten en diensten aan te bieden. Dit houdt in: u toegang tot onze website verlenen, uw toegang beheren, uw ervaring op onze website personaliseren, onze producten en diensten aanbieden, uw berichten beantwoorden; u e-mailberichten sturen waarop u zich hebt geabonneerd (u kunt uw abonnement op elk ogenblik stopzetten door ons te mailen op info @ orientaeuro.be), uw gebruik van onze website analyseren om ons toe te laten onze website en uw gebruikservaring te blijven verbeteren.
Soms is het verzamelen van gegevens een wettelijke of contractuele vereiste en zonder uw toelating om deze gegevens te gebruiken worden de producten en diensten die we u aan kunnen bieden beperkt.

Met uw toelating en/of wanneer dit wettelijk toegelaten is, kunnen we uw gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals u contacteren per e-mail en/of telefoon en/of sms en/of gewone post met informatie, nieuws en aanbiedingen over onze producten en diensten. We zullen u echter geen ongevraagde marketing- of spamberichten sturen en we nemen alle passende maatregelen om uw rechten ten volle te beschermen en om te voldoen aan de verplichtingen bepaald door de GDPR.
Inhoud van adverteerders op onze website kan ook op surfgedrag gebaseerde reclame zijn. Deze reclame is aangepast aan uw voorkeuren, op basis van uw onlineactiviteiten. Uw activiteiten worden gevolgd door het gebruik van cookies, zoals beschreven onder sectie 11. U kan dit gebruik van uw gegevens beheren en beperken door de privacyinstellingen van uw webbrowser aan te passen. Houd er rekening mee dat wij de activiteiten van deze adverteerders of de informatie die ze verzamelen en gebruiken, niet controleren. Het gebruik van uw gegevens op die manier beperken, zal de advertenties niet verwijderen, maar er wel voor zorgen dat ze minder nauw gerelateerd zijn aan uw interesses en uw activiteiten op onze website.
Krachtens GDPR garanderen we dat uw persoonlijke gegevens wettelijk, eerlijk en transparant verwerkt worden, zonder negatieve gevolgen voor uw rechten. We verwerken uw persoonlijke gegevens enkel wanneer minstens een van de volgende voorwaarden geldt:

 • u hebt toelating gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor een of meer specifieke doeleinden;
 • uw gegevens verwerken is noodzakelijk om een contract uit te voeren waarbij u partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek, gedaan voor u een contract aanging;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waar wij onder vallen;
  de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • de verwerking is noodzakelijk om een opdracht in het algemeen belang uit te voeren of om een officiële bevoegdheid van de verantwoordelijke uit te oefenen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen die wij of een derde partij nastreven, behalve wanneer zulke belangen opgeheven worden door de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, zoals de verplichte bescherming van persoonlijke gegevens, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is.

6. Hoe en waar bewaren we uw gegevens?
Door audits van de diensten die we aan onze belangrijkste klanten aanbieden, bewaren we uw gegevens gedurende slechts 10 jaar voor gebruik zoals beschreven onder sectie 5 en/of zolang we uw toelating hebben om ze te bewaren.

Sommige of al uw gegevens kunnen worden bewaard of overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (de EEA). (De EEA bestaat uit alle EU-lidstaten, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.) U wordt verondersteld dit te aanvaarden en goed te keuren wanneer u onze website gebruikt en informatie aan ons overmaakt. Wanneer we gegevens bewaren of overdragen buiten de EEA, nemen we alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat veilig omgegaan wordt met uw gegevens, zoals zou gebeuren binnen de EEA en volgens de GDPR. Dergelijke maatregelen kunnen o.a. zijn: het gebruik van wettelijke contractuele voorwaarden tussen ons en een derde partij waarop wij een beroep doen en het gebruik van het model van contractuele bepalingen dat door de EU is goedgekeurd.

Veiligheid van gegevens is erg belangrijk voor ons en om uw gegevens te beschermen hebben we passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de gegevens die we via onze website verzamelen, te vrijwaren en hun veiligheid te waarborgen.

Ondanks de veiligheidsmaatregelen die we nemen, is het belangrijk te onthouden dat gegevens doorgeven via het internet niet altijd helemaal veilig is en dat het aangeraden is om passende voorzorgsmaatregelen te nemen als u ons gegevens bezorgt via het internet.

7. Delen we uw gegevens?
Wij kunnen contracten afsluiten met derden om producten en diensten aan u te leveren in onze naam. Het kan gaan om betalingsverwerking, levering van goederen, zoekfuncties, reclame en marketing. In sommige gevallen kunnen die derden toegang nodig hebben tot uw gegevens of een deel ervan. Wanneer hiervoor gegevens vereist zijn, nemen we alle passende maatregelen om te waarborgen dat uw gegevens veilig en volgens uw rechten, onze verplichtingen en de wettelijke verplichtingen van de derde partij gebruikt worden.

Het kan zijn dat we statistieken opstellen over het gebruik van onze website, zoals gegevens over het webverkeer, gebruikspatronen, aantal gebruikers, verkoop en andere informatie. Dergelijke gegevens worden altijd geanonimiseerd en bevatten geen informatie die u persoonlijk identificeert. Het kan dat we af en toe dergelijke gegevens delen met derde partijen, zoals potentiële investeerders, andere vestigingen, partners, journalisten en adverteerders. Er worden enkel gegevens gedeeld en gebruikt binnen de grenzen van de wet.

Onder bepaalde omstandigheden kan het dat we wettelijk verplicht worden bepaalde door ons verzamelde gegevens te delen, waaronder uw persoonlijke informatie, bijvoorbeeld als we betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure en moeten voldoen aan wettelijke vereisten, een gerechtelijk bevel of een overheidsinstantie. Om uw gegevens onder dergelijke omstandigheden te delen is uw verdere toelating niet vereist en wij zullen voldoen aan elk wettelijk verzoek dat wij ontvangen.

8. Hoe kan u uw gegevens beheren?
Wanneer u informatie doorgeeft via onze website, kan u ervoor kiezen om ons gebruik van uw gegevens te beperken. Het is onze bedoeling u verregaand beheerrechten te geven over ons gebruik van uw gegevens (met inbegrip van de mogelijkheid om het ontvangen van e-mails van ons stop te zetten door u uit te schrijven via de links die we in onze e-mails opgeven en door ons te contacteren per e-mail op info @ orientaeuro.be).

9. Uw recht om informatie achter te houden en uw recht om informatie in te trekken nadat u die had doorgegeven
U kan bepaalde delen van onze website bezoeken zonder gegevens door te geven. Om echter alle beschikbare functies op onze website te gebruiken, kan het zijn dat u bepaalde gegevens moet doorgeven of dat u moet toelaten dat bepaalde gegevens verzameld worden.
U kan het gebruik van cookies door uw webbrowser beperken. Meer informatie vindt u onder sectie 11.

U kan te allen tijde uw toelating voor ons gebruik van uw persoonlijke gegevens intrekken zoals beschreven onder sectie 5, door ons te contacteren via de gegevens uit sectie 13 en dan verwijderen wij uw gegevens uit onze systemen. Dit beperkt echter onze mogelijkheden om uw gegevens te gebruiken om u de meest geschikte producten en diensten aan te bieden.

10. Hoe krijgt u toegang tot uw gegevens?
U hebt wettelijk het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens die wij bewaren (wanneer dat het geval is). Voor meer informatie hierover kan u ons contacteren op info @ orientaeuro.be.

11. Cookies
Onze website kan bepaalde cookies van de eerste partij op uw computer of toestel plaatsen of er toegang toe krijgen. Cookies van de eerste partij zijn cookies die wij zelf rechtstreeks plaatsen en die enkel door ons worden gebruikt. Wij gebruiken cookies om uw gebruik van onze website te verbeteren en te vergemakkelijken en om onze producten en diensten aan te bieden en te verbeteren. Door onze website te gebruiken, kan u ook bepaalde cookies van derden ontvangen op uw computer of toestel. Cookies van derden worden geplaatst door andere websites, diensten en/of partijen dan ons. Wij gebruiken cookies van derden op onze website. Daarenboven gebruikt onze website analyseservices die ook cookies gebruiken. Webanalysediensten zijn een aantal tools om statistische gegevens over het gebruik van onze website te verzamelen en te analyseren, waardoor wij een beter inzicht krijgen in hoe onze website gebruikt wordt.

12. Samenvatting van uw rechten volgens GDPR
Volgens de GDPR hebt u:

 • het recht om te vragen uw persoonlijke gegevens die wij bijhouden, in te zien, te verwijderen of te corrigeren;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • het recht om geïnformeerd te worden over hoe uw gegevens verwerkt worden;
 • het recht om de verwerking te beperken;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • het recht om bezwaar in te dienen tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens;
 • rechten op gebied van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Om een van deze rechten uit te oefenen of mocht u nog vragen hebben over onze website of deze privacyverklaring neemt u contact met ons via de details onder sectie 13.

13. Ons contacteren
Als u vragen hebt over onze website of deze privacyverklaring, contacteer ons dan via e-mail op info @ orientaeuro.be, telefonisch op +32-2/808.72.71 of per post op Witte Patersstraat 4 in 1040 Etterbeek, België. Wilt u ervoor zorgen dat uw vraag duidelijk is, vooral als het gaat om een verzoek voor informatie over de gegevens die wij over u bewaren (zie sectie 10).

14. Wijzigingen aan onze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als we dit nodig vinden of als dit wettelijk vereist is. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op onze website gepubliceerd en u wordt verondersteld de voorwaarden van de privacyverklaring te aanvaarden bij uw eerste bezoek aan onze website nadat die gewijzigd zijn. We raden u aan deze pagina regelmatig te controleren zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Contacteer ons