Door deze website te gebruiken, wordt u geacht de volgende algemene voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben:

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, de privacyverklaring en eventuele disclaimers en enkele of alle overeenkomsten: “Klant”, “u” en “uw” verwijzen naar u, de persoon die de website bezoekt en de algemene voorwaarden van de onderneming aanvaardt. “De onderneming”, “wij” en “ons” verwijzen naar onze onderneming. “Partij”, “partijen” of “ons” verwijzen zowel naar de klant als naar ons, of naar ofwel de klant, ofwel ons. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, het aanvaarden en het voorwerp van de betaling die nodig zijn voor het proces waarbij wij de klant helpen op de meest aangewezen manier, ongeacht of het gaat om formele vergaderingen van bepaalde duur, of op welke andere manier ook, met de expliciete bedoeling om tegemoet te komen aan de noden van de klant door het ter beschikking stellen van de vermelde diensten/producten van de onderneming en dit overeenkomstig de geldende Belgische wetgeving. Alle gebruik van deze terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, met of zonder hoofdletter en/of hij/zij of zij in het meervoud, worden als onderling verwisselbaar en dus verwijzend naar hetzelfde beschouwd.

Privacyverklaring
Wij engageren ons tot het beschermen van uw privacy. Medewerkers binnen de onderneming die hiertoe toelating hebben gekregen, gebruiken op need-to-know-basis enkel informatie van individuele klanten. Wij controleren onze systemen en data continu om de best mogelijke dienstverlening aan onze klanten te garanderen. Er zijn specifieke delicten voor ongeoorloofde acties tegen computersystemen en -gegevens. Wij zullen al dergelijke acties onderzoeken met het oog op vervolging en/of burgerlijke rechtsvordering om schadevergoeding te eisen van de verantwoordelijken.

Vertrouwelijkheid
Alle informatie i.v.m. de klant en zijn/haar klantendossier kunnen worden doorgegeven aan derden. Klantendossiers worden echter als vertrouwelijk beschouwd en worden daarom niet doorgegeven aan derden, behalve aan onze medewerkers en indien wettelijk vereist aan de betrokken autoriteiten. Klanten hebben het recht om hun volledige klantendossier in te kijken of er kopies uit op te vragen, op voorwaarde dat we een aanvaardbare termijn krijgen om aan dit verzoek te voldoen. Klanten wordt verzocht kopies bij te houden van alle teksten die ze ontvangen hebben in verband met het aanbod van onze diensten. Zo nodig bezorgen we klanten schriftelijke informatie, hand-outs of kopies van dossiers als onderdeel van een overeengekomen contract, dit ten behoeve van beide partijen.

We verkopen, delen of lenen geen persoonlijke informatie uit aan derden of gebruiken uw e-mailadres niet om ongevraagde mails te versturen. Alle e-mails die deze onderneming verstuurt, houden enkel verband met de diensten en producten waarover een overeenkomst bestaat.

 

Disclaimer

Uitsluitingen en beperkingen
De informatie op deze website wordt op een “as is”-basis verstrekt. Deze onderneming, voor zover wettelijk toegestaan:

  • sluit elke vertegenwoordiging en garanties i.v.m. deze website en de inhoud ervan uit, ook het voorzien hiervan door andere vestigingen of iedere andere derde partij, met inbegrip van elke onnauwkeurigheid of weglating op deze website en/of in tekstmateriaal van de onderneming; en
  • sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade door of i.v.m. het gebruik van deze website. Hiertoe behoort, zonder beperkingen, direct verlies, zakelijk verlies of verlies van winst (ongeacht of het verlies van deze winst te voorzien was, gebeurde in de normale gang van zaken of wanneer u deze onderneming had ingelicht over de mogelijkheid van dit potentieel verlies), schade aan uw computer, software, systemen en programma’s en de gegevens die ze bevatten, of elke andere rechtstreekse of onrechtstreekse, incidentele of gevolgschade.

Deze onderneming sluit echter de aansprakelijkheid niet uit voor overlijden of persoonlijk letsel, veroorzaakt door haar nalatigheid. De hierboven genoemde uitsluitingen en beperkingen gelden enkel in zoverre wettelijk toegelaten. Aan uw wettelijke rechten als consument wordt geen afbreuk gedaan.

Beschikbaarheid
Tenzij anders vermeld, zijn de diensten vermeld op deze website enkel beschikbaar in België. Alle reclame is enkel bedoeld voor de Belgische markt. U alleen bent verantwoordelijk voor het evalueren of downloads, programma’s en teksten op deze website geschikt zijn voor een specifiek doel. Het opnieuw verdelen of publiceren van elk onderdeel van deze website of de inhoud ervan is verboden, inclusief het gebruik door framing of andere methodes, zonder de expliciete schriftelijke toelating van de onderneming. De onderneming garandeert niet dat de service van deze website ononderbroken, tijdig of zonder fouten is, maar de website wordt naar best vermogen aangeboden. Door gebruik te maken van deze service vrijwaart u deze onderneming, haar medewerkers, vertegenwoordigers en andere vestigingen voor elk verlies of schade, ongeacht hoe die wordt veroorzaakt.

Logbestanden
Wij gebruiken IP-adressen om trends te analyseren, de website te beheren, de gewoontes van de gebruiker te volgen en algemene demografische informatie te verzamelen voor globaal gebruik. IP-adressen zijn niet gelinkt aan persoonlijke informatie. Daarenboven registreren onze webservers automatisch standaard toegangsinformatie zoals type browser, bezoektijden/openen mails, opgevraagde URL en doorverwijzings-URL voor het beheer van de systemen, om gebruikspatronen te detecteren en om problemen op te lossen. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden en wordt enkel binnen de onderneming op need-to-know-basis gebruikt. Alle individueel identificeerbare informatie binnen deze gegevens wordt zonder uw expliciete toestemming nooit gebruikt op een andere manier dan hierboven vermeld.

Cookies
Net als de meeste interactieve websites, gebruikt de website van deze onderneming cookies om gebruikersgegevens te kunnen verzamelen bij elk bezoek. Op sommige plaatsen op onze website worden cookies gebruikt om de functionaliteit en het gebruiksgemak ervan te verzekeren. Sommige van onze geaffilieerde partners kunnen ook cookies gebruiken.

Links naar deze website
U mag geen link aanmaken naar een pagina van deze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u toch een link aanmaakt naar een pagina van deze website doet u dit op eigen risico en de uitsluitingen en beperkingen die hierboven vermeld zijn, zijn dan van toepassing als u de website gebruikt via links.

Links vanaf deze website
Wij controleren of beoordelen de inhoud niet van websites van anderen die vanaf deze website gelinkt zijn. Meningen of materiaal gepubliceerd op dergelijke websites, worden niet noodzakelijk gedeeld of onderschreven door ons en wij mogen niet worden beschouwd als verantwoordelijk voor dergelijke meningen of materialen. Wees u ervan bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacyprocedures, of de inhoud, van deze websites. Wij moedigen onze gebruikers aan alert te zijn wanneer ze onze website verlaten en om de privacyverklaringen van deze websites te lezen. U dient de veiligheid en betrouwbaarheid te evalueren van elke andere website die gelinkt is aan deze website of die u bezoekt via deze website voor u persoonlijke informatie doorgeeft. Deze onderneming zal geen verantwoordelijkheid dragen voor verlies of schade van welke aard ook, hoe dan ook veroorzaakt, die het resultaat zijn van het doorgeven van uw persoonlijke informatie aan derden.

Auteurs- en merkenrecht
Alle teksten over de diensten van de onderneming en de volledige inhoud van deze website zijn onderhevig aan auteursrechten en andere relevante intellectuele eigendomsrechten.

Het logo van de onderneming is een geregistreerd handelsmerk van deze onderneming. De merknamen en specifieke diensten van deze onderneming die op deze website vermeld zijn, zijn handelsmerken.

Communicatie
We hebben verschillende e-mailadressen voor verschillende vragen. Deze e-mailadressen en andere contactinformatie vindt u in onze voetteksten.

Deze onderneming is geregistreerd in België onder BE0666.514.219 met vestigingsplaats Witte Patersstraat 4, 1040 Etterbeek.

Overmacht
Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn tegenover de andere voor het niet nakomen van een overeengekomen verplichting wanneer dit veroorzaakt wordt door een gebeurtenis waarop de betrokken partij geen invloed heeft met inbegrip van — maar niet beperkt tot — overmacht, terrorisme, oorlog, politieke opstand, oproer, rellen, burgerlijke onrust, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, revolte, aardbevingen, overstromingen of elke andere natuurlijke of door de mens gecreëerde probleemsituatie waarop wij geen invloed hebben en die de beëindiging veroorzaakt van een aangegane overeenkomst of contract en die redelijkerwijze niet voorzien kon worden. De partij die een dergelijke gebeurtenis meemaakt zal de andere partij hiervan onmiddellijk inlichten en alle redelijke pogingen ondernemen om te voldoen aan de algemene voorwaarden van de tussen beiden afgesloten overeenkomst.

Kwijtschelding
Wanneer een partij weigert strikt te voldoen aan de hierboven genoemde, of in een overeenkomst opgenomen, bepalingen, of wanneer een partij weigert haar recht uit te oefenen of de situatie te verhelpen waartoe hij of zij recht heeft volgens deze voorwaarden, vormt dit geen kwijtschelding ervan en veroorzaakt dit geen vermindering van de verplichtingen van deze of een andere overeenkomst. Er wordt geen kwijtschelding toegelaten van de bepalingen van deze of elke andere overeenkomst tenzij dit expliciet vastgelegd en door beide partijen ondertekend is.

Algemeen
De Belgische wetten regelen deze algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken [en door onze diensten te gebruiken/onze producten te kopen] verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden en met de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken voor alle geschillen die voortvloeien uit dit bezoek. Wanneer een of meerdere van deze voorwaarden om welke reden ook als ongeldig of niet uitvoerbaar beschouwd worden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de uitsluitingen en beperkingen hierboven vermeld), dan wordt de ongeldige of onuitvoerbare bepaling als afzonderlijk beschouwd en blijven de resterende voorwaarden gelden. Wanneer de onderneming een bepaling uit deze algemene voorwaarden of een overeenkomst niet doet naleven of wanneer zij een opzeggingsoptie niet uitoefent, zal dit niet worden opgevat als afstand doen van deze bepalingen en zal dit de geldigheid van deze algemene voorwaarden of van een overeenkomst of een deel ervan, noch van het recht om nadien elke bepaling te doen naleven, beïnvloeden. Deze algemene voorwaarden mogen niet worden gewijzigd, aangevuld of aangepast, behalve wanneer dit schriftelijk gebeurt en ondertekend wordt door naar behoren gevolmachtigde vertegenwoordigers van de onderneming.

Mededeling van wijzigingen
De onderneming behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen indien ze dit nodig acht en het feit dat u de website blijft gebruiken, betekent dat u elke wijziging aan deze voorwaarden aanvaardt. Als onze privacyverklaring wijzigt, zullen we de wijzigingen aankondigen op onze website. Als de manier wijzigt waarop we de persoonlijke informatie van onze klanten gebruiken, zullen de betrokkenen hiervan ingelicht worden per e-mail of via gewone post. Elke wijziging aan onze privacyverklaring wordt 30 dagen voor de wijzigingen worden doorgevoerd op onze website gepost. U wordt daarom aangeraden deze verklaring regelmatig te herlezen.

Contacteer ons