[headline style=’3′]Algemene Voorwaarden voor de diensten van Studiekeuzebegeleiding en Loopbaanbegeleiding (hierna “proces” genoemd) aangeboden door OrientaEuro bvba (hierna “OE” genoemd)[/headline]

Betaling

 1. Door het betalen van de factuur, uitgegeven door OE, bevestigt de klant, of geeft ouderlijke toestemming aan minderjarigen, kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden hierna uiteengezet en deze te aanvaarden.
 2. De diensten worden aan de klant gefactureerd per sessie met een loopbaanbegeleider. De klant zal op voorhand worden geïnformeerd over het tarief en de geschatte tijd van elke individuele sessie. In de regel duurt een sessie ongeveer 60 minuten. De diensten aangeboden door OE zijn geldig voor een periode van 6 maanden vanaf de dag van betaling van de factuur, tenzij anders overeengekomen. Na het verstrijken van deze periode kan het totaal betaalde bedrag niet worden teruggevorderd of worden terugbetaald, noch in zijn geheel noch gedeeltelijk. Er kan geen krediet worden gegeven voor andere diensten.

 

Professionalisme

 1. Tijdens de uitvoering van zijn taken verbindt OE zich ertoe deze op een professionele manier uit te voeren, met de hoogste graad van integriteit en professionele kennis,
  en steeds de beste praktijken en gedragscodes toe te passen.
 2. 4. OE verbindt zich ertoe de klant te laten bijstaan door een ervaren loopbaanbegeleider die wordt geselecteerd op basis van diens behoeften. Een CV van de toegewezen loopbaanbegeleider kan op verzoek worden bezorgd. De OE-loopbaanbegeleiders werken met klanten uit verschillende sectoren. Zij begeleiden de klant bij zijn zoektocht. Zij worden niet noodzakelijk geselecteerd op basis van hun specifieke sectorkennis maar als ”katalysators” van het proces voor de klant.

 

Doel

 1. Het algemene doel van de Loopbaanbegeleiding of Studiekeuzebegeleiding door OE bestaat erin de positie van de klant te verstevigen om beslissingen te nemen wat betreft zijn/haar professioneel leven met als uiteindelijk resultaat zowel zijn privé als professioneel welbevinden te optimaliseren. De specifieke doelstellingen binnen dit kader worden door de klant en de adviseur gezamenlijk vastgelegd bij het begin van het proces.

 

Transparantie

 1. OE verzekert de transparantie van de aangeboden diensten. De adviseur zorgt ervoor dat de klant reeds vanaf het begin een duidelijk idee heeft van de inhoud en de beperkingen van het proces. De klant verifieert met OE na of het voorstel van de dienstverlening voldoet aan zijn of haar behoeften.

 

Inspanningsverbintenis

 1. De adviseur heeft een inspanningsverbintenis. Hij/zij garandeert dat het beheer van het ganse proces en het gebruik van middelen en methodes tot doel hebben de met de cliënt geplande doelstellingen, te bereiken. Tussen de sessies door kan de klant extra taken tOEedeeld krijgen. Hij/zij verbindt zich ook tot medeverantwoordelijkheid. Het doel kan niet worden bereikt zonder de actieve betrokkenheid van de klant in het proces.

 

Evaluatie en Klachten

 1. Op het einde van de laatste sessie dient de klant een evaluatie van het proces in op basis van een vooropgestelde vragenlijst. In elke fase van het proces staan er verschillende kanalen van communicatie ter beschikking van de klant om zijn ontevredenheid te uiten. In eerste instantie communiceert men met de adviseur zelf en/of met het Hoofd Quality Management bij OE, Roger Cohen (rogercohen@www.orientaeuro.be).

 

Uitvoering van de sessies

 1. De sessies worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen de loopbaanbegeleider van OE en de klant. Een sessie eindigt op het vooropgestelde tijdstip, ongeacht het tijdstip van aankomst van de klant. Een sessie die werd geannuleerd door de adviseur, wordt onmiddellijk door hem opnieuw ingepland. Een geplande sessie kan worden gewijzigd door de klant op voorwaarde dat dit minstens 48 uur op voorhand gebeurt, zo niet wordt deze sessie toch in rekening gebracht.

 

Certificaat

 1. Op vraag van de klant kan op het einde van het proces een deelnamecertificaat worden bezorgd.

 

Vertrouwelijkheid

 1. OE respecteert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die tijdens het gehele proces met de klant verzameld worden. De loopbaanbegeleider respecteert de deontologische code van zijn beroep. De klant kan op elk moment de tijdens het proces over hem/haar verzamelde gegevens inzien. Alleen kwantitatieve en anonieme gegevens kunnen aan een subsidiërende publieke instantie of in het kader van een evaluatie voor een kwaliteitcertificaat gecommuniceerd worden. Gegevens over de inhoud van het proces worden in geen geval overgedragen. Alle andere informatie kan slechts met uitdrukkelijke instemming van de klant worden gecommuniceerd aan derden.
 2. In geval het proces wordt uitgevoerd met een minderjarige, zal OE evenzeer dezelfde vertrouwelijkheid hanteren t.o.v. de klant (minderjarige). De adviseur kan echter beslissen zekere informatie over te maken aan de ouder(s) indien hij/zij dit nodig acht in het belang van de minderjarige. De minderjarige wordt hierover geïnformeerd. Alle andere informatie die aan de ouders wordt gegeven, zal steeds gebeuren in aanwezigheid van en/of met de goedkeuring van de minderjarige.

 

Annulatie

 1. De onbeschikbaarheid van een loopbaanbegeleider is geen reden voor de klant om het proces te annuleren, ongeacht de reden (ziekte, ontslag, overmacht). In dit geval verbindt OE zich ertoe de loopbaanbegeleider zo snel als mogelijk te vervangen.
 2. Elk geschil omtrent de toepassing van deze Algemene Voorwaarden zal, bij gebrek aan een minnelijk akkoord, onderworpen worden aan het Belgisch recht en onder de bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken te Brussel vallen.

 

Laatste aanpassing: 26.01.2017